You are currently viewing מעורבות של אזרחים בפרלמנט

מעורבות של אזרחים בפרלמנט

האם יש מקום לערב אזרחים בדיונים של הפרלמנט?

הניסיון מרחיק הלכת ביותר שנעשה עד כה, מתקיים בימים אלו במחוז בריסל (דובר הצרפתית) המונה כ-1.2 מיליון תושבים.

במסגרת ניסיון זה מצטרפים 45 אזרחים מגיל 16 ומעלה, הנבחרים באופן אקראי על פי מדגם מייצג, ל-15 חברי פרלמנט שמכהנים בוועדות הפרלמנט כדי לדון בנושאים שיועלו על הפרק.

גם בבחירת הנושא לדיון השנתי, יש מקום למעורבות אזרחים. כל נושא שזוכה לתמיכה של יותר מ-1000 חתימות של אזרחים מועלה לדיון במנגנון של הפרלמנט. עם זאת, הבחירה באלו נושאים הוועדה הדיונית (דליברטיבית) תעסוק, היא מנדט של הפרלמנט.

נציגי האזרחים שייבחרו יצטרפו לדיון של הוועדה הקבועה בפרלמנט (לפי הנושא שייבחר), ויגישו המלצותיהם לפרלמנט. עם זאת, זכות ההצבעה האם לאמץ את ההמלצות, נתונה לחברי הפרלמנט בלבד.

ההסדר מקורו ביוזמה של המפלגה הירוקה עוד בשנת 2016, שניסתה למצוא מודל שיש בו לערב את האזרחים יותר בדיון בפרלמנט. עם זאת, רק ב-2019, צברה המפלגה מספיק כח פוליטי להעביר את היוזמה ובדצמבר 2019 ההסדר החוקי אושר. בפועל הנעת המיזם התעכבה בשל הקורונה, ומתחילה בפועל בימים אלו.

למודל בבריסל קדמה יוזמה במדריד (ששרדה רק שני מפגשים בטרם בוטלה על ידי הקואליציה החדשה), וכן הסדר דומה בפרלמנט לדוברי הגרמנית בבלגיה (קהילה המונה כ-80,000 איש).   

עוד מוקדם להבין את ההשלכות של המודל המוצע, אבל הוא מעורר את סקרנותי, וסברתי, שאולי, גם את של חלקכם.

כתיבת תגובה