You are currently viewing שקיפות מוגברת ואפקט מצנן

שקיפות מוגברת ואפקט מצנן

כאשר ישנה חקיקה ספציפית המרחיבה את חובות השקיפות על רשות ציבורית, מה המשמעות מבחינת חוק חופש המידע?

לאחרונה נדון הנושא אגב בקשה לקבלת מידע ממכון התקנים. הדיון בעתירה הצטמצם לשני סוגים של מסמכים – פרוטוקולים של ועדת מומחים המייעצת לוועדת התקינה והסדרי ניגוד העניינים של חברי הוועדה.

מכון התקנים טען כי מסירת הפרוטוקולים חוסה תחת סעיף 9(ב)(4) לחוק חופש המידע, העוסק במידע פנימי של הרשות והוא סעיף שבשיקול דעת. המכון טען כי מוטלת עליו חובה לפרסום יזום של הוועדה הקובעת מכח חוק מכון התקנים, ומכאן יש לחזק את עמדתם שלגבי ועדות המומחים אין המכון חייב לפרסמם. כמו כן המכון ציין כי הוא מפרסם פרוטוקולים של ועדות מומחים אבל זאת רק לאחר שהתקבלה לגבי הנושא הנדון בהם החלטה.

השופטת דחתה את עמדת המכון וקיבלה את טענות העותר. מפנה את תשומת לבכם לארבע אמירות מעניינות בעיניי –

  1. כאשר המחוקק מחיל חובות על רשות ציבורית להנגיש מידע באופן יזום, יש בתפיסה זו כדי להשליך על הפרשנות המצמצמת שהרשות צריכה להחיל על עצמה בבואה לדחות בקשות למידע, וזאת באופן שיגביר את החובה להשיב בחיוב על בקשה;
  2. השופטת קבעה עובדתית שהמכון עושה דין לעצמו ביחס להחלטה באם לפרסם ועדות מומחים, וביחס לעיתוי הפרסום. לאור המדיניות המשתנה ביקרה השופטת את המכון בכך שהוא עושה שימוש בשקיפות על פי האינטרסים שלו;
  3. ביחס לטענת המכון לקיומו של אפקט מצנן לפרסום ועדות המומחים עוד בטרם התקבלה החלטה, ציינה השופטת כי האפקט המצנן אינו מסתיים עם קבלת ההחלטה. בהנתן שחברי ועדת המומחים מודעים לפרסום הפרוטוקול עם קבלת ההחלטה, האפקט המצנן כבר חל ואינו משתנה רק בשל מועד הפרסום. כמו כן, בגלל שהמכון כבר פרסם את הישיבה הראשונה של חברי הוועדה הזו, הטיעון נחלש.
  4. בהערת אגב מתייחסת השופטת, למיטב זכרוני לראשונה, כיצד יש לפרש את החריג לסעיף 9(ב)(4), ככזה שאינו חל על התייעצות הקבועה בדין. לשיטתה צמצום החריג חל גם על התייעצויות שהסמכות להם ניתנה בדין, גם אם אין חובת התייעצות כאמור.

עוד בפסק הדין קובעת השופטת כי המכון לא הרים את הנטל הנדרש על הרשות לבסס את דחיית הבקשה על הנסיבות הקונקרטיות של הבקשה והמידע. ביחס להסדרי ניגוד העניינים, הרשות שינתה את המצג העובדתי ואת טענותיה במהלך ההליך מספר פעמים, באופן שהוביל אף הוא לביקורת שיפוטית על התנהלות הרשות וחיוב של הרשות למסור את המידע המבוקש.

עת"מ (תל אביב-יפו) 36780-10-20 עו"ד מנחם שמואלי נ' מכון התקנים הישראלי (11/5/2021), כבוד השופטת אסתר נחליאלי חיאט

כתיבת תגובה