You are currently viewing חסימה בחשבונות של נבחרי ציבור ברשתות ציבוריות

חסימה בחשבונות של נבחרי ציבור ברשתות ציבוריות

בית המשפט העליון בארה"ב ביטל את ההחלטה בעניין חסימה בחשבון טוויטר של נבחר ציבור.

לפני כשנתיים בית המשפט הפדרלי קבע כי חסימת משתמשים בחשבון הטוויטר של טראמפ, אז נשיא ארה"ב, מהווה פגיעה בתיקון הראשון לחוקה המעגן את חופש הביטוי.

בתחילת אפריל 2020, החליט בית המשפט העליון להעתר לבקשת המדינה למחוק את העתירה בהיותו לא רלוונטי לאור חילופי הגברי בממשל.

עם זאת בית המשפט העליון לא הסתפק בכך.

הוא הורה לבית המשפט הפדרלי לבטל את פסק דינו.

ההחלטה אינה מנומקת.

מעניינת עמדת המיעוט (מבחינת ההנמקה) של השופט תומאס שכתב על חשיבות הדיון על היחס בין חופש הביטוי לפלטפורמות החדשות, שהתחדדו אגב ההחלטה של טוויטר לחסום את חשבונו של הנשיא.

לדבריו בעוד דנים על השליטה של נבחר ציבור לחסום אנשים פרטיים, מרחפת מעל הסוגייה הכח המוחזק בידי מעטים לחסום את חופש הביטוי של נבחר ציבור – גם בעל עוצמה כנשיא ארה"ב.

אבל גם השופט תומאס הסכים שזה לא המקרה המתאים לחדד לגביו את סוגיית חופש הביטוי ברשתות החברתיות לאור חילופי השלטון.

לקריאת ההחלטה: https://bit.ly/2PuqihR

כתיבת תגובה